"Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta." (Evanjelium podľa Matúša 28, 19 - 20)

Krst svätý je prijatím dieťaťa do cirkvi a jeho vložením do Božích rúk. Je sviatosťou, kedy dieťaťu sa darováva Božia milosť i zasľúbenie večného života. Súčasne je to záväzok rodičov a krstných rodičov, že dieťa budú viesť k viere v Pána Ježiša Krista.

Ak ste sa rozhodli odovzdať dieťa Krstom svätým do Božej ochrany je potrebné, aby jeden z rodičov, opatrovníkov kontaktoval sestru farárku (+421 944 242 530, luciafagova@gmail.com), s ktorou dohodnete podrobnosti krstu (dátum, miesto, čas). 

Pri vybavovaní krstu je ďalej potrebné:

- spísať Žiadosť o krst svätý, TLAČIVO TU Žiadosť o krst svätý.docŽiadosť o krst svätý.pdf

- priniesť fotokópiu rodného listu dieťaťa.

Sviatosť krstu svätého prisluhuje ev. a. v. cirkev deťom (dojčaťom), deťom do konfirmačného veku, ako aj mládeži (nad konfirmačný vek) a dospelým.