Cirkevný zbor (CZ) získava prostriedky pre svoj chod najmä z cirkevných príspevkov, z milodarov, ofier, sponzorských darov, zbierok. Tieto príjmy cirkevný zbor využíva najmä na pokrytie svojich nákladov spojených s aktivitami, službami a prevádzkou, ďalej na opravu a údržbu zborových budov a areálu.

Ak ste sa rozhodli podporiť náš cirkevný zbor a prispieť tak k jeho životu a napredovaniu dávame Vám do pozornosti nasledovné možnosti:

1. Cirkevný príspevok

2. Milodary, sponzorské dary, ofery


Za každú podporu cirkevného zboru srdečne ďakujeme.