„Láska, to je šťastie, ktoré si navzájom dávame.“ Antoine de Saint-Exupéry

Láska je jedným z najkrajších darov, ktorý môžeme dať jeden tomu druhému. Cirkevný sobáš predstavuje vyjadrenie, že ste sa rozhodli verejne priznať k vzájomnej láske a žiť pred Bohom i ľuďmi ako manželia.   

Ak ste si vybrali pre uzatvorenie Vášho manželstva evanjelicko-kresťanský obrad, ponúkame Vám niekoľko potrebných informácií:

- Cirkev sobáši svojich pokrstených a konfirmovaných členov. Ak neboli konfirmovaní, je potrebné snúbencov konfirmovať ešte pred sobášom.

- O cirkevný sobáš musia požiadať snúbenci v dostatočnom časovom predstihu ešte pred podaním žiadosti na matričnom úrade, pričom musí byť vopred dohodnutý aj termín sobáša.

- Cirkevnému sobášu predchádza povinná pastorálna príprava.

- Sobáš sa koná vždy v chráme za prítomnosti svedkov, ktorí po sobáši spolu s novomanželmi podpíšu zápisnicu. Svedkovia musia byť ev. a. v., konfirmovaní. V odôvodnených prípadoch môže byť jeden zo svedkov členom inej kresťanskej cirkvi. Svedkom pri evanjelickom sobáši nemôže byť nekresťan.

- Sobáš rozvedených je možný len po súhlase (dišpenz) dištriktuálneho biskupa. Súhlas žiadajú do manželstva vstupujúci cestou farského úradu, po predložení rozsudku o rozvodovom konaní.

- Ak by sa sobáš konal z akýchkoľvek dôvodov mimo územia zboru (zborov), do ktorého (ktorých) prislúchajú snúbenci, potrebný je predchádzajúci súhlas zborového farára jedného z nich.

- Ak bol sobáš vykonaný občianskym spôsobom, je možné po pastorálnej príprave požehnanie manželstva evanjelicko-kresťanským spôsobom.

V prípade záujmu o cirkevný sobáš alebo ďalších potrebných informácií, v pokoji oslovte sestru farárku (+421 944 242 530, luciafagova@gmail.com).

Tlačivo k žiadosti o uzavretie manželstva.odtTlačivo k žiadosti o uzavretie manželstva.pdf